Úvodné ustanovenie

 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode suprisimo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).
 • Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.suprisimo.sk
 • Prevádzkovateľom internetovej nákupnej galérie je FINALTY TARGET MEDIA s.r.o. IČ: 09105468, so sídlom: Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri Mestské ho súdu v Prahe, vedená pod sp. Zn. C 330984
 • Prostredníctvom internetového obchodu predávajú tovar zahraničné subjekty. Aktuálny prehľad všetkých predávajúcich je uvedený v rubrike Zoznam predávajúcich. Zoznam je súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu suprisimo.sk nie je predávajúcim tovar obchodovaného prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk, ale sprostredkováva pre predávajúcich uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi tým, že prevádzkuje internetový obchod ako nákupnú galériu, v ktorej umožňuje predávajúcim prezentovať ich tovar a kupujúcim prejavovať o vybraný tovar záujem a sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim až k prípadnému uzavretiu kúpnej zmluvy, a ďalej obstaráva pre predávajúcich niektoré ďalšie záležitosti v súvislosti s ich plnením.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu je zo strany jednotlivých predávajúcich oprávnený vyhlásiť tieto obchodné podmienky tak, aby boli súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk.
 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup uskutočňovaný spotrebiteľmi.
 • Prostredníctvom katalógu tovaru, nachádzajúceho sa na internetovej adrese www.suprisimo.sk, umožňuje prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkom robiť návrhy (objednávky) na kúpu tohto tovaru.
 • Tovar je v internetovom obchode suprisimo.sk obrazovo prezentované a je u neho uvedený jeho názov, popis, kúpna cena, prípadne ďalšie doplňujúce informácie.
  Slovenské návody nie sú štandardne dodávané s výrobkami lebo Dodávatelia sídli mimo štáty EÚ. Prevádzkovateľ sa však snažia Kupujúcim vyjsť maximálne v ústrety a ku zložitým výrobkom zašle na požiadanie slovenský návod v elektronickej podobe, ak má ho k dispozícii. Ak návod k dispozícii nie je, Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnú Kupujúcemu takéto rady prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby mohol výrobok bez problémov používať.
 • Vo veciach, o ktorých platí prípustnosť voľby práva, sa kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk riadia právom Slovenskej republiky.
 • Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim prebieha až do prípadného uzatvorenia zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Prípadná komunikácia medzi kupujúcim a prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom elektronickej pošty. Kontaktná adresa prevádzkovateľa je info@suprisimo.sk

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Výber tovaru k objednaniu zákazník vykonáva jeho vložením do nákupného košíka na webovej stránke, viac informácií v rubrike Ako nakúpiť.
 • Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára z webového rozhrania v internetovom obchode činí zákazník záväznú objednávku vybraného tovaru. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Zákazník je povinný pred odoslaním objednávkového formulára skontrolovať všetky vyplnené údaje a všetky ním vykonané voľby možností tam, kde sa ponúka variantné prevedenie či variantné rokovaní. Do okamihu odoslania objednávkového formulára môže zákazník opravovať chyby a taktiež meniť obsah objednávky. Kupujúcemu je umožnené zoznámiť sa pred odoslaním objednávky s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy adresovaným alternatívne subjektom, ktoré predávajú tovar prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku odovzdá subjektom, ktoré predávajú prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk vybraný tovar, a to buď priamo, alebo s využitím reťazenie internetových obchodov prostredníctvom ďalšieho internetového obchodu určeného predávajúcimi.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu neodkladne potvrdí kupujúcemu obdržaní objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
 • Spolu s potvrdením obdržania objednávky je zákazníkovi zaslaná rekapitulácia jeho objednávky. Potvrdením obdržaní objednávky sa rozumie potvrdenie jej prevzatia prevádzkovateľom internetového obchodu na ďalšie spracovanie.
 • K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde akceptáciou (prijatím) zákazníkovi objednávky predávajúcim, o ktorej zákazník obdrží potvrdenie prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk, príp. s využitím reťazenie internetových obchodov tiež prostredníctvom ďalšieho internetového obchodu určeného predávajúcimi.
 • Zmluva je uzavretá s predávajúcim, ktorý objednávku kupujúceho akceptoval. Uzatvorením kúpnej zmluvy stráca objednávka účinky voči ostatným predávajúcim.
 • Zmluva pozostáva z objednávky, potvrdení jej prijatia a jej súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky. Znenie všetkých uvedených súčasťou zmluvy je sprístupnené zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zaslaný (pozri napr. Ods. 2.4) alebo je zákazníkovi umožnené jeho stiahnutie či vytlačenie (všeobecné obchodné podmienky umiestnené na internetovej adrese www.suprisimo.sk). Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku; niektoré jej súčasti môžu byť v jazyku anglickom.
 • Zmluva je archivovaná prevádzkovateľom internetového obchodu v elektronickej podobe a nie je s výnimkou predávajúceho prístupná tretím osobám.
 • V prípade, že prevádzkovateľ internetového obchodu oznámi kupujúcemu odmietnutie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, objednávka stráca záväznosti, bez toho dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený odmietnuť objednávku najmä z dôvodu vyčerpania zásob tovaru a jeho dlhodobej nedostupnosti. Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený objednávku odmietnuť aj z dôvodu, že zákazník v priebehu obdobia jedného roka bezprostredne predchádzajúceho jeho aktuálnej objednávke (tj. Čase doručenia prevádzkovateľovi) opakovane, tj. Aspoň v dvoch prípadoch, bezdôvodne alebo neoprávnene odmietol prevziať doručované tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.suprisimo.sk
 • Zákazník sa môže s cieľom objednávanie tovaru stať tzv. Registrovaným zákazníkom. Pravidlá registrácie sú podrobne špecifikované na internetovej adrese www.suprisimo.sk v osobitnej rubrike TU. Tieto pravidlá sú súčasťou týchto obchodných podmienok.

Obsah kúpnej zmluvy

 • Predmetom plnenia podľa uzavretej kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, špecifikovaného v objednávke kupujúceho prijaté (akceptované) predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu, v množstve a za cenu, ktoré sú určené rovnakým spôsobom.
 • Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacie podmienkou je úhrada kúpnej ceny zo strany kupujúceho.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Dodanie tovaru sa vykonáva len na miesta nachádzajúce sa v Slovenskej republike.
 • Tovar je na miesto dodania odosielaný zo zahraničia.
 • Spôsob doručenia tovaru volí kupujúci pri vypĺňaní objednávkového formulára.
 • Dodacie podmienky, vrátane údajov o prípadne účtované dopravné (poštovnom) a vrátane pravidiel stanovených v prípade neúspešného doručovanie zásielky s tovarom, sú podrobne špecifikované na internetovej adrese www.suprisimo.sk v osobitnej rubrike TU. Tieto dodacie podmienky sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade dočasnej nemožnosti dodania z dôvodu neodvratiteľných a nepredvídateľných prekážok či tzv. Vyššej moci, ktoré vznikli bez jeho zavinenia, dodaciu dobu predĺžiť v závislosti na týchto prekážkach. Neodvrátiteľnou a nepredvídateľnú prekážkou či tzv. Vyššou mocou je najmä povstanie, nepokoje, extrémne výkyvy počasia, epidémie, karantén, štrajky, obmedzenie prepravy a dopravy nezávislé od vôle Prevádzkovateľa pod.
 • V priebehu doručovania tovaru môže dôjsť k colnému prerokovanie tovaru. Prípadný colné poplatok nie je v stanovenej kúpnej cene zahrnutý. V prípade potreby vysvetlenie správneho postupu pri colnom prejednaní môže kupujúci kontaktovať so svojimi otázkami prevádzkovateľa internetového obchodu. Postup, ako postupovať pri colnej deklarácii, nájdete TU.
 • Spôsob platenia kúpnej ceny volí kupujúci pri vypĺňaní objednávkového formulára. Cena sa platí v korunách českých.
 • Platobné podmienky sú podrobne špecifikované na internetovej adrese www.suprisimo.sk v osobitnej rubrike TU. Tieto platobné podmienky sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Ak platí kupujúci vedľa kúpnej ceny tovaru tiež dopravné (poštovné), hradí sa všetky platby naraz.
 • Ak je predaj tovaru zdaniteľným plnením a podlieha dani z pridanej hodnoty, zahŕňa kúpna cena tovaru výšku tejto dane.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s tovarom stav zásielky prekontrolovať. V prípade, že je doručovaná zásielka poškodená, spíše o tom kupujúci s prepravcom zápis.
 • Pravidlá spracovania osobných údajov a pravidlá ich ochrany sú podrobne špecifikované na internetovej adrese www.suprisimo.sk v rubrike nazvanej Zásady spracovania osobných údajov. Tieto pravidlá sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk odstúpiť. Podrobnosti ustanoví Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy nachádzajúce sa vo Zvláštne časti týchto obchodných podmienok.
 • Práva zákazníka z chybného plnenia a pravidlá ich uplatnenia sú upravené na internetovej adrese www.suprisimo.sk v rubrike nazvanej Reklamačný poriadok.
 • Reklamačný poriadok je súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Predávajúci vystaví v súvislosti s predajom daňový doklad, ktorý kupujúci obdrží najneskôr pri prevzatí tovaru. Cena tovaru na doklade môže byť prepočítaná do zahraničnej meny (najmä USD).
 • Pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk s využitím reťazenie internetových obchodov nie je predávajúci oprávnený dovolávať sa v žiadnom prípade voči kupujúcemu pravidiel obchodovania stanovených pre nadväzujúce internetový obchod určený predávajúcimi.

B. OSOBITNÉ ČASŤ

Ochrana duševného vlastníctva

 • Subjekty, ktoré predávajú prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk tovaru, sú povinné rešpektovať práva duševného vlastníctva, svedčiace tretím osobám.
 • Každý, kto sa domnieva, že je v prípade určitého tovaru, predávaného prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk, porušované právo duševného vlastníctva, svedčiace tretej osobe, je vyzývaný, aby o tom urobil oznámení elektronickou poštou na adresu info@suprisimo.sk. Pritom je nevyhnutné presne označiť predmetný tovar a uviesť okolnosti, ktoré umožnia posúdenie veci, a to označením alebo iným vymedzením práva, ktoré má byť porušované.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu postúpi takéto oznámenie predávajúcemu predmetného tovaru so žiadosťou o nápravu.
 • V prípade zjavne dôvodného oznámenia je prevádzkovateľ internetového obchodu oprávnený zabrániť ďalšiemu ponúkanie a predaji predmetného tovaru prostredníctvom internetového obchodu suprisimo.sk.

 

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, tj. Odo dňa, keď tovar prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba – iná ako dopravcu. Ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.
  Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 • V súlade s ust. § 1832 ods. 1 vety druhej zák. č. 89/2012 Zb. uzatvorením kúpnej zmluvy dáva výslovný súhlas, že mu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy budú peňažné prostriedky vrátené formou kupónu v nominálnej hodnote 110% zo zaplatenej sumy. Pokiaľ zákazník s refundáciou formou kupónu nesúhlasí, musí právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nárokovať u dodávateľa.
  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Poučenie o zaobchádzaní s elektroodpadom

 • Prevádzkovateľ apeluje na zákazníkov, aby využívali triedený zber odpadových elektrozariadení.
 • Prevádzkovatelia kolektívnych systémov so súhlasom na zabezpečenie financovania nakladania s elektroodpadmi sú uvedení na mzp.cz.
 • Vyslúžilý elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Kompletné (nedemontovanú) zariadenie je potrebné odovzdať na mieste spätného odberu.
 • Vyslúžilý elektrospotrebič môže obsahovať množstvo nebezpečných látok, ale aj vzácnych materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť.

 

Záverečná časť

1.1 V prípade že dôjde medzi predávajúcim, príp. prevádzkovateľom internetovej nákupnej galérie a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
1.2 Tieto obchodné podmienky boli spísané 9.3. 2020 a sú účinné od 10.3.2020.
1.3 Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Nové znenie obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.
1.4 Tieto obchodné podmienky platia, kým nedôjde k ich zrušeniu, alebo kým nenadobudne účinnosť obchodné podmienky, ktorými budú nahradené.